Archive: Липень 2016


Про Чуфут-кале перською / چوفوت قلعه

چوفوت - قلعه – (نام قدیمی- کِر̊ک-اور یا قلعه یهودی) - یک شهر- قلعه قرون وسطی که در منطقه کوهستانی کریمه قرار دارد. در حال حاضر خرابه شده است. چوفوت ...
Read More